KULLANICI SÖZLEŞMESİ

SİTEMİZE ÜYE OLARAK VE/VEYA SİTEMİZDEN HİZMET ALARAK KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI GAYRIKABİLİ RUCU KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HÜKÜMLER VE MADDELER MEVZUATA GÖRE VEYA Biletfest - Safiye Berin Şanal’IN TEK TARAFLI İRADESİ İLE İSTENİLDİĞİ ZAMAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR

1. Taraflar
Site kullanım sözleşmesi (bundan böyle 'Site Kullanım Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Biletfest - Safiye Berin Şanal (kısaca “Biletfest - Safiye Berin Şanal” ya da site sahibi “Şirket” olarak yer alacaktır) ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında,sitenin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile site sahibi Şirket’in hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla düzenlenmiş ve ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması butonuna basıldığı anda taraflar arasında akdedilmiştir. Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Site Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Organizatör de kullanım sözleşmesinin tarafıdır ve aynı zamanda Kullanıcı olabilir. Site’de etkinlik düzenleyen kişi kısaca bu sözleşmede “Organizatör” olarak yer alabilir. “Organizatör” Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar
Biletfest Sistemi: Biletfest’in hali hazırda kullanmakta olduğu ve ileride kullanmaya başlayacağı tüm bilet satış, tahsilat, hesap, raporlama yöntem ve platformlarını ifade eder.
Etkinlik: Müşteri’nin, Biletfest Sistemi’nde oluşturmuş olduğu, yayına aldığı an itibariyle de gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği kültürel, sportif, konferans, toplantı, buluşma, konser, seminer, eğitim vb. etkinlikleri ifade eder.
Organizatör: Biletfest sistemine üye olmuş, Etkinlik düzenlemek üzere Biletfest Sistemi’ni kullanmayı arzu eden kişi veya kurumları ifade eder.
Tüketici: Müşterilerin oluşturmuş olduğu Etkinliklerden herhangi biri için, ticari bir amaç gütmeden bilet satın almaya istekli ve bileti kendi şahsi kullanımı için satın alan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Kullanıcı: Organizatörleri ve Tüketicileri birlikte ifade eder.
Havuz Hesap: Biletfest tarafından, anlaşmalı banka nezdinde bilet satışından elde edilen meblağların tutulduğu havuz hesaptır.
Bilet Bedeli: Organizatör’ün Etkinlik için belirlemiş olduğu kendisinin tahsil etmeyi amaçladığı net bedeli ifade eder.(Uygulanabilir tüm devlet ve belediye vergileri dahil)
Hizmet Bedeli: Biletfest’in vermiş olduğu hizmet karşılığında Organizatör’ün belirlemiş olduğu Brüt Bilet Bedeli üzerinden hesaplanarak mahsup edeceği komisyon tutarını ifade eder.
Bilet Satış Bedeli: Bilet Bedeli ile Hizmet Bedeli’nin toplamı olan, bedeli ifade eder.
İşlem Bedeli: Tüketicilerin Biletfest sistemini kullanmaları dolayısı ile bilet satın alma sırasında ödeyecekleri, bilet bedeli üzerine eklenerek her bir adet bilet için tahsil edilecek olan bedeli ifade eder.
Fikirler: Biletfest tarafından sağlanan tüm hizmetler ve kurulan/kurulacak olan Satış Ağı’nın planlaması amacıyla Biletfest tarafından geliştirilen ve daha sonra geliştirilecek kavram ve fikirleri ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Biletfest Sistemi’nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, sitede yer verilen her türlü beyana veya açıklamaya uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik işlemi, Kullanıcı olmak isteyen kişinin Biletfest Sistemi’nin ilgili kısmına, gerekli kişisel bilgileri yazması ve göndermesi akabinde ve Biletfest Sistemi tarafından kayıt işleminin onaylanması şartıyla tamamlanır. Üyelik işlemi yapılmadan, bu sözleşmede tanımlanan Organizatör olma hak ve yetkisi sağlanamaz. b) Biletfest Sistemi’ne üye olabilmek için, reşit olmak, hak ve fiil ehliyetine sahip olmak ve işbu sözleşmenin ilgili maddesi ile Biletfest tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Biletfest tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Biletfest Sistemi’ne kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Biletfest Sistemi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcı ve Biletfest’in Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Biletfest Sistemi'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Biletfest Sistemi 'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Biletfest Sistemi 'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, Gizlilik Sözleşmesi’ne ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Biletfest’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Biletfest’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcıların Biletfest tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Biletfest’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcı'lar, Biletfest Sistemi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul, ve taahhüt ederler. Biletfest,Kullanıcılar tarafından Biletfest Sistemi’ne iletilen veya Biletfest Sistemi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu 3. Kişilere, Tüketicilere veya Müşteri’lere taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Kullanıcı'lar, Biletfest’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) Biletfest, Biletfest Sistemi üzerinden, Biletfest’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere bağlantı(“link”) verebilir. Bu bağlantılar, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Biletfest tarafından sağlanmış olabilir ve bağlantı ile erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Biletfest Sistemi üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Biletfest’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
g) Biletfest’in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Biletfest Sistemi’ni kullananlar, yalnızca hukukun emrettiği biçimde yasalara uygun amaçlarla Biletfest Sistemi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Biletfest Sistemi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Biletfest ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Biletfest Sistemi dahilinde bulunan görsel ve işitsel imgeleri, resim, müzik dahil, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Biletfest ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Biletfest Sistemi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle cezai ve hukuksal olarak tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. Üçüncü kişilerin bu sebeple uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde Biletfest sorumlu tutulamaz.
h) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Biletfest Sistemi’nde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Biletfest’in, Biletfest’in yöneticilerinin veya çalışanlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından ya da Müşteriler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Biletfest, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
i) Biletfest Sistemi’nin hizmetlerinden yararlanmak üzere başka kişilerin bilgilerini legal ya da illegal yollarla elde etmiş kişilerin site üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlem ve eylemlerin cezai ve hukuksal sorumluluğu bunu yapan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu şekilde işlem yapanlar yüzünden Biletfest’in 3. Kişilere, Müşterilere ya da diğer kullanıcılara ait cezai ve hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcıların site üzerinden bilet alma işlemini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sebeple sistem üzerinden bunu iptal etme, vazgeçme, ya da elindeki bileti bir başka 3. Kişi ya da kullanıcıya bedelli ya da bila bedel devretme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple Biletfest’in kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı para iadesi ya da başka bir etkinlik ile değiştirme yapma zorunluluğu veya taahhüdü olmayıp bu sebeple Biletfest’in hiçbir şekilde 3. Kişilere ya da kullanıcılara maddi ya da manevi sorumluluğu olmayacaktır. Ancak; Organizatör tarafından site üzerinden duyurulan Etkinliğin herhangi bir sebeple belirtilmiş olan tarihinde yapılmaması ya da yapılamaması durumunda, 3 iş günü içinde Tüketicilerin tespiti durumunda bilet alış işlemini tamamlamış Tüketicilere ücretleri, Biletfest tarafından Tüketicilerin kullanmış oldukları ödeme yöntemlerine uygun olarak 7 İş günü içinde iade edilecektir. Belirtilen sürede, Etkinlik veya Organizatör hakkında herhangi bir bildirim gelmemesi durumunda etkinlik gerçekleşmiş kabul edilir ve hasılatı belirlenmiş yöntemlerle Organizatör’ün site üzerinde ilgili bölümde belirteceği banka hesabına transfer edilir. Banka bilgilieri Organizatör tarafından Site’de ilgili bölüme Organizatör tarafından kayıt edilmediği durumlarda para transferinin kayıt işlemi gerçekleştiği günden bir iş günü sonra yapılacağı Organizatör tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılacaktır.
k) Etkinliğin iptali, ertelenmesi, tarih değişikliği ya da Etkinliğin herhangi bir sebeple Müşteri tarafından kamuya duyurulduğu şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle Biletfest’in bu hususta kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik alanında ya da yerinde Tüketicilere ya da 3. Kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zarardan Biletfest hiçbir şekilde sorumlu değildir. Etkinliğin gerçekleşme biçimine Etkinliğin oluşma sebebine, Etkinliğin ne biçimde seyredeceği ya da Etkinlik esnasında katılımcıların hal ve davranışlarına ilişkin olarak Biletfest’in 3. Kişilere, Organizatöre ya da Tüketicilere karşı hiçbir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.
l) Biletfest, Biletfest Sistemi’nin hatasız veya kesintisiz olacağını ya da Biletfest Sistemi’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Bununla birlikte, Biletfest, Biletfest Sistemi’nde sunduğu hizmetler kapsamında Kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil,açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad, taahhüt vermemektedir. Biletfest Sistemi ve içeriği "mevcut haliyle" sunulmaktadır. Biletfest, Biletfest Sistemi üzerinden yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Biletfest, Biletfest Sistemi’nin ticari değerine ilişkin garantiler veya taahhütler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Biletfest, Biletfest Sistemi’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.
m) Biletfest, Biletfest Sistemi’nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Biletfest Sistemi’ne “blog” koyma, Kullanıcılar’ın Biletfest Sistemi’ne yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Biletfest, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
n) Biletfest tarafından Site Kullanım sözleşmesi ihlâl edildiği takdirde, Biletfest ilgili kullanıcıların kullanımına son verebilir, gelecekte Biletfest Sistemi’ni kullanmalarına engel olabilir, bilet/davetiye/katılım hakkı siparişini iptal edebilir ve/veya ilgili kişiler aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.
o) Kullanıcılar Biletfest Sistemi üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Biletfest Sistemi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Biletfest’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ö) Biletfest, Kullanıcıların hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için Biletfest Sistemi’nde verdiği hizmetlerini istediği şekilde duyurma ve Biletfest Sistemi’ni istediği şekilde uyarlama ve/veya düzenleme hak ve yetkisine sahiptir. Biletfest tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Biletfest tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.
p) Biletfest, Organizatörün düzenlediği Etkinliklerde ücretli her bir bilet üzerinden Bilet Brüt Bedeli’nin(Tüm ödenebilir Devlet ve Belediye vergileri dahil) %10 + KDV ‘si tutarında Hizmet Bedeli hesaplayacak ve Organizatörün Havuz Hesap’ta yer alan hesabından mahsup edecektir. Bu ticaretten oluşan Hizmet Bedeli faturası ise yine Organizatörün Biletfest Sistemi üzerinde ilgili Alana kayıt etmiş olduğu adrese kargo ile gönderilecektir. İlgili alana adres bilgilerinin kayıtlı olmaması durumunda bilgiler kayıt edilene kadar Organizatör’e herhangi bir ödeme yapılmama hakkının Biletfest’te olduğu Organizatör tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılır.
5.2. Organizatörlerin Hak ve Yükümlülükleri
“Organizatör aynı zamanda Tüketici olabilir ancak Organizatör olarak aşağıdaki hüküm ve şartlara da uyacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder” a) Organizatör, Biletfest Sistemi hizmetlerini kullanarak kendisi adına ya da başka bir tüzel ya da gerçek kişi adına kendi belirleyecekleri davetliler ve/veya tüm Biletfest Sistemi Kullanıcıları’nın katılımı için ücretli ya da ücretsiz etkinlik düzenleyen gerçek ya da tüzel kişidir.
b) Organizatör işbu sözleşmede yer alan kullanım koşullarını tamamiyle gayrikabili rücu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
c) Organizatör hiçbir şekilde Biletfest Sistemi üzerinden legal olmayan Etkinlikler düzenlemeyeceğini her Etkinliği yasal mevzuata ve taahhüt ettiği ve kamuya duyurduğu tüm koşullara uygun bir biçimde gerçekleştireceğini,aksi halde 3. Kişilere ve Kullanıcılara veya Biletfest’e karşı tüm cezai ve hukuksal sorumluluğun kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Organizatör’ün bilet satışı sonucu elde etmiş olduğu hasılat, Tüketiciler tarafından herhangi bir itiraz, şikayet, ihbar gelmediği ve/veya Biletfest tarafından taspit edilmediği takdirde, Biletfest tarafından, Etkinlik gerçekleştikten sonra ki 5. İş gününde, Organizatör’ün Biletfest Sistemi’nde ilgili bölümde belirtmiş olduğu Banka Hesabı’na transfer edilir. Organizatörün herhangi bir sebeple ilgili etkinliği iptal etmesi durumunda toplanan hasılat, etkinlik bilet almış olan Tüketicilere ödeme yöntemlerine uygun olarak iade edilecektir. Bu hususta tüm sorumluluk Tüketicilere karşı Organizatöre aittir.
e) Organizatör, Biletfest Sistemi aracılığı ile gerçekleşen satışlar sonucunda Tüketicilere mali mevzuata uygun perakende satış fişi, bilet ve/veya fatura vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Organizatörün mali mevzuata uygun belgeleri Tüketicilere teslim etmediğinin tespiti durumunda hasılat transferi gerçekleştirilmez ve Biletfest tarafından müşterinin Biletfest Sistemi’nde belirtmiş olduğu e-posta adresine bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme yapıldıktan sonra 5 iş günü içinde Organizatör bu belgeleri Tüketicilere ulaştırmazsa Tüketicilere ücret iadesi hizmet bedeli düşülerek gerçekleştirilir. Mali mevzuata uygun belgelerin Tüketicilere teslim edilmemesi ve/veya hazırlanmaması gibi durumlardan kaynaklanacak zararlarda Organizatör, Biletfest’i nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
f) Etkinlikler için katılım talebi ve/veya bilet satış işlemleri Organizatör tarafından belirtilen kapasitenin dolmasına kadar ya da Etkinliğin başlangıç saatine kadar devam eder. Etkinlik sayfasında belirtilmiş olan kapasitenin dolması ve/veya Etkinliğin başlaması ile birlikte Biletfest Sistemi üzerinde bu Etkinliğin sayfasında sağlanan satış ve rezervasyon hizmetleri sona erer.
g) Etkinliğe ilişkin Kullanıcılara ve 3. Kişilere karşı hukuki ve cezai sorumluluk Organizatöre aittir.
h) Biletlerin alış ve satış işlemlerinden doğan hiçbir yasal sorumluluk Biletfest’e ait değildir. Organizatörün gerçekleştirdiği internet üzerindeki bu satıştan ve Tüketici haklarından Biletfest’in bir sorumluluğu olmayıp, bu hususlarda sadece Organizatör sorumludur. Biletfest Sistemi sadece etkinliklerin duyurulduğu ve bilet satışına aracılık hizmeti sağlayan bir platformdur ve Kullanıcıların bilet alış ve satış işlemlerinin muhatabı Biletfest değildir.
i) Biletfest, Etkinliklere Kullanıcıların katılımı amacıyla bilet satış işlemi Biletfest Sistemi üzerinden gerçekleştiği için satış işleminin tarafı olmayıp, Tüketicilere, Müşterilere ya da 3. Kişilere karşı hiçbir cezai ve/veya hukuki ve/veya maddi veya manevi tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.
j) Biletfest Sistemi’nde bulunan bilet ücretleri tamamen Organizatör tarafından belirlenmektedir. Biletfest’in bilet ücretleri üzerinde herhangi bir etkisi ve yetkisi bulunmamaktadır.
k) Biletfest’in Tüketiciler’e Etkinlik’le alakalı olarak yaptığı satışlar sırasında, Tüketiciler’e vereceği hizmetlere istinaden istediği ad altında ek ücretler (Kurye bedeli, İşlem ücreti, Teslimat bedeli ve benzerleri gibi) alma, tahsil ve talep etme hakkı saklıdır. Biletfest, her bir bilet satış işlemi karşılığında belirlemiş olduğu işlem bedelini bilet bedeli üzerine ekleyerek Tüketicilerden tahsil eder.
l) Biletfest Sistemi üzerinde elde edilen hasılatın Organizatörlerin Biletfest Sistemi’ne kaydetmiş oldukları hesaplara transfer edilmesi için gereken minimum tutar 10 TL(Vergiler Dahil) olmalıdır.
m) Biletfest Sistemi’nde ücretli Etkinlik düzenleyebilmek için her bir Etkinliğin kapasitesi asgari 5 kişi, bilet ücretlerinin de asgari 5 TL olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında Etkinlik düzenlenemez.
n) Kapasitesi 5 kişi olan ve minimum 5 TL’lik fiyatla gerçekleştirilen Etkinliklerde tüm kapasite satılmadığı durumda Etkinlik gerçekleşse dahi, Etkinlik iptal edilmiş sayılarak Tüketicilere ödemiş oldukları ücretlerden Bilet Bedelleri iade edilir. Hizmet Bedelleri iade edilmez. Tüketici bu durumda Biletfest’ten herhangi bir iade talebi gerçekleştiremez. Bu gibi Etkinliklerin risk değerlendirmeleri Tüketicilerin sorumluluğundadır.
o) Fatura gönderimi için; toplam 100 TL + KDV tutarına kadar hizmet bedeli karşılığı fatura gönderimleri için 8,5 TL + KDV kargo ücreti Müşteri’nin hasılatından tahsil edilir. 100 TL + KDV ve üzeri Hizmet Bedeli karşılığı faturaların gönderimleri ücretsiz gerçekleştirilmektedir.

6) Diğer Hükümler
6.1 Fikri Mülkiyet Hakları
a) Biletfest Sistemi'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Biletfest’in telif haklarına tabi çalışmalar) Biletfest’e ait olarak ve/veya Biletfest tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Biletfest Hizmet'lerini, Biletfest bilgilerini ve Biletfest’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Biletfest’in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Biletfest’ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. b) Biletfest’in, Biletfest Hizmet'leri, Biletfest bilgileri, Biletfest telif haklarına tabi çalışmalar, Biletfest ticari markaları, Biletfest ticari görünümü veya Biletfest Sistemi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
6.2. Sözleşme Değişiklikleri
Biletfest, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Biletfest Sistemi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 6.3. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Biletfest, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Biletfest için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Biletfest’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Biletfest Sistemi’ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Biletfest, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Biletfest Sistemi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Biletfest’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Biletfest Sistemi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, Biletfest Sistemi hakkında yanıltıcı, kötüleyici beyanlarda bulunulması
b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
d) Müterilerin yasadışı etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi
e) Müşterilerin hayali etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi